GÖKÇAM KÖYÜ RESMİ WEB SİTESİDİR
  DERNEK TÜZÜĞÜ
 

ÇORUM-SUNGURLU GÖKÇAMLILAR

KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

MADDE 1- Derneğin adı “ÇORUM SUNGURLU GÖKÇAMLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ”dir.

Derneğin merkezi Ankara’dır. Yurt içinde ki yerleşim merkezlerinde şubeler açabilir.

DERNEĞİN AMACI:

MADDE 2- Derneğin amacı Gökçam Köylüleri olarak hemşehrilik ve akrabalık duygularını geliştirmek, dayanışmalarını ve Gökçamlılar olarak sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden kalkınmasını sağlamaktır.

ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ:

MADDE 3- Dernek amacını gerçekleştirmek üzere, dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri:

A- ÇALIŞMA KONULARI:

Gökçamlıların sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarına ilişkin inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

İnceleme ve araştırma sonuçlarına göre, ilgili yerlere önerilerde bulunmak,

Yürütülen çalışmaları izlemek, sonuçlandırılmaları yönünde girişimlerde bulunmak.

Gençlerin yetişmesi, yükselmesi için maddi ve manevi ortam hazırlamak ve her türlü desteği sağlamak.

Köye; deprem, yangın, tabii afet ve cenaze işlemlerinde yardımcı olmak.

Cenaze işlerinde yapılacak yardım şartları, yönetim kurulunca hazırlanıp yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

Aynı amaçla dernekler ile vakıf kurabilir, kurucu olabilir, vakfa üye olabilir,

Kurulu vakfa mal ve para aktarabilir bu konuda karar mercii yönetim kuruludur
.
B- ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

1- Açık ve kapalı yer toplantıları, konferans, seminer ve sempozyumlar tertip etmek.

2- Geziler, geceler, balo ve eğlenceler düzenlemek.

3- Lokal, çocuk bakım yuvası ve huzurevi açmak ve işletmek.

4- Öğrenciler için okuma odası ve kitaplıklar kurmak.

5- Komite ve komisyonlar kurarak inceleme ve araştırmalar yaptırmak.

6- Gazete, dergi ve broşür çıkarmak.

7- Benzer amaçlı derneklerle çalışma ve güç birliği yapmak.

8- Taşınır ve taşınmaz mallar edinmek. 9-Amacın gerektirdiği diğer girişimlerde bulunmak.

10-Yardımlaşma sandığı kurabilir.

ÜYELİK ÇEŞİTLERİ VE ŞARTLARI:

MADDE 4- Derneğin asli ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş, derneklere üye

olmaları yasaklanmamış veya kısıtlanmamış olmak şartıyla kendisi ve usul füruğundan

Gökçamlı olan yurt içinde ve dışında herhangi bir öğretim kurumunu bitirmiş ya da bu

kurumlarda öğretim görevi yapmış, yahut kendisine

ÇORUM fahri hemşehriliği payesi verilmiş herkes derneğe asil üye olabilir.

Asli üye olma şartlarına haiz olmakla birlikte, dernek çalışanlarına

ilgi gösteren, derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan ve çalışmaları ile

Gökçamlılara olağanüstü yardımları dokunan kişilere Genel Kurul Kararı ile dernek fahri payesi verilebilir.

-2-

ÜYELİĞE KABUL:

MADDE 5- Derneğe asli üye olmak isteyenler yazılı olarak Yönetim Kurulu başkanlığına başvururlar.

Bu talepleri Yönetim Kurulunca incelenerek en geç 30 gün içinde üyeliğe veya

İsteğin reddi şeklinde karara bağlanarak sonuç başvuru sahibine yazılı olarak duyurulur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

MADDE 6- Her üye dilediği zaman ayrılma isteğini Yönetim Kuruluna yazılı

olarak bildirmek suretiyle dernekten ayrılabilir. Ayrılan üye maddi talepte bulunamaz.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

MADDE 7- a) Dernek kararlarına uymamak, derneğin amacına ve tüzük

hükümlerine aykırı hareketlerde bulunmak veya 3 aylık aidatını yapılan taleplere rağmen ödememek.

b) Dernek ve dernek yöneticilerinin onurunu kırıcı, onlara suç isnat edici veya dernek çalışmalarını baltalayıcı hareketlerde bulunmak.

c) Derneğin adını kullanarak siyasi partilerden herhangi birisi yarar veya zararına faaliyette bulunmak veya dernek içinde üyeler arasında bu
Nedenlerle ayrılık yaratmak veya olaylara sebebiyet vermek gibi halleri belirlenen

Üyelerin dernekten çıkarılmalarına yönetim kurulunca karar verilir.

Ancak dernek üyeliğinden çıkarılan üyelerin, çıkarma kararına karşı ilk genel kurula başvurma hakları saklıdır.

ÜYELİK AİDATI:

MADDE Asli üyeler derneğe girişlerinde 1.250.000.(Birmilyonikiyüzellibin) den az olmamak üzere giriş aidatı öderler.

Üyelerin aylık aidatı 1.250.000.-TL.dır.

Günün şartlarına göre aidat artırımına Genel Kurul yetkilidir.

DERNEK ORGANLARI:

MADDE 9- Dernek Organları;

a)Genel Kurul

b)Yönetim Kurulu

c)Danışma Kurulu

d)Denetleme Kurulu

GENEL KURULUN OLUŞUMU VE TOPLANMA ZAMANI:

MADDE 10- Dernek Genel Kurulu, Derneğe kayıtlı asil üyelerden, tüzük hükümlerine göre oluşur.

Genel Kurulun olağan toplantıları iki yılda bir yapılır.

Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya

Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Denetleme Kurulunun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı

İsteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa,

Denetleme düzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri

Arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

-3-

GENEL KURULUN TOPLANTI YERİ ÇAĞRI USULÜ:

MADDE 11- Genel Kurulun toplantı yeri Ankara’dır.

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması halinde toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün ,saat, ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı

ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durumu geri bırakma

sebepleri de belirtmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir

ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunlu olur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre

yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallinden büyük mülki amirliğine duyurulur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURULDA KARAR ALMA USÜL VE ŞEKİLLERİ:

MADDE 12- Aşağıdaki hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Dernek organlarının seçimi.

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası.

Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

Derneğin fesh edilmesi.

Yönetim kurulunca gösterilen diğer tebliğleri inceleyip karara bağlanmalı.

Genel Kurul Toplantıları dernek asil üye sayısının toplamının yarıdan bir fazlası

ile yapılır, kararlar oy çokluğu ile alınır, üyeler eşit haklara sahiptir, genel

kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

GENEL KURULUN TOPLANTI YETER SAYISI VE YAPILIŞ BİÇİMİ:

MADDE 13- Genel Kurul tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye sayısı yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurullarının üye tam sayıları toplamın iki katından aşağı olamaz.

Toplantı, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğince bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşılığında imza atarak toplantı yerine girerler.

Birinci fıkrada belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla

tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı ve görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Açılış sonrası, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, iki başkan vekili ve iki katip seçilir.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imza ederler.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna teslim edilir.

-4-

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR VE KARAR YETER SAYISI:

MADDE 14- Aşağıdaki gösterilen hususlar genel kurulca görüşülüp karar bağlanır.

Dernek başkanı ile yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedek üyelerini seçer,

Hangi konularda yürütme komitesi oluşturulacağını kararlaştırıp kurulması öngörülen komitelerin başkanlarını seçmek,

Danışma kuruluna katılacak kişileri belirlemek,

Yönetim ve denetleme kurulları raporlarını görüşmek yönetim kurulunu ibra etmek,

Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

Dernek tüzüğünde değişiklik yapılmasına ilişkin önerileri görüşüp karara bağlamak,

Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,

Derneğin feshini karar bağlamak,

Dernek tüzüğü ve kanunların, genel kurulca yapılmasını öngördüğü hususları yerine getirmek,

YÖNETİM KURULU OLUŞUMU VE SEÇİLMESİ:

MADDE 15- Yönetim Kurulu, genel kurulca iki yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla seçilen 7 yönetim kurulu üyesinden oluşur.

Genel Kurulca 7 yedek yönetim kurulu üyesi de seçilir.

Seçimi izleyen 7 gün içinde yönetim kurulu üyeleri toplanarak, üyeler

arasından birini başkan, birini başkan yardımcısı, birini de sayman üye seçerek görev bölümü yapar.

Dernek başkanlığının,herhangi bir şekilde boşalması halinde başkan yardımcısı

başkanlık görevini, olağan toplantıda yeni başkan seçilinceye kadar yürütür.

Yönetim kurulu üyelerinden boşalma olması halinde en çok oy alandan başlamak üzere yedek üyeler göreve çağrılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 16- Yönetim Kurulu;

Derneği temsil etmek, gerektiğinde derneği temsil etmek üzere dernek

başkanına veya yönetim kurulu üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,

Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yürütmek,

Gelecek döneme ait bütçeyi ve personel kadrolarını hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,

Zamanında genel kurulu toplantıyı çağırmak,

Genel kurulca teşkili kararlaştırılan ve başkanları seçilen yürütme komitelerin üyelerini seçip görevlendirmek,

Yürütme komitelerinin görevlerini belirlemek, çalışmalarını izlemek

Denetlemek ve komite çalışmaları hakkında genel kurula sunmak,

Üyelik başvurularını karara bağlamak,

Genel Kurulca verilen yetkiye göre taşınmaz mal almak veya satmak,

Derneğin çalışmalarını düzenleyen yönergeleri hazırlayıp genel kurulun onayına sunmak,

Tüzük ve kanunların yönetim kurulunca yapılmasını öngördüğü iş ve işlemleri yerine getirmekle görevli ve yetkilidir.

DANIŞMA KURULU:

MADDE 17- Danışma Kurulu, dernek başkanının başkanlığında,

Yönetim ve denetleme kurulları üyeleri ile yürütme komitesi başkanları ve

Genel kurulca danışma kurulunda görev yapmak üzere belirlenecek en çok 5 kişiden ve dernek eski başkanlarından oluşur.

Danışma kurulu, dernek başkanının çağrısı üzerine yılda en az iki

defa toplanarak, dernekçe yapılacak iş ve hizmetleri belirler, yapılan işlemleri

gözden geçirir, yönetim kurulunca hazırlana çalışma programı ve dernek

başkanınca kurula getirilen konuları görüşerek önerileri yönetim kuruluna bildirir.

-5-

DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

MADDE 18- Denetleme Kurulu, iki yıl süreyle görev yapmak üzere

Genel kurulca gizli oyla seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Denetleme

kurulu asil üyeleri seçimi izleyen yedi gün içerisinde toplanarak aralarından birini başkan seçerler.

Denetleme kurulu, dernek kararlarını, işlemlerini ve derneğin

hesaplarını altışar aylık aralıklarla denetler ve hazırlayacağı raporu yönetim

kuruluna bildirir. Yıl içinde yaptığı denetlemeleri rapor halinde genel kurula sunar.

ŞUBELER KURULUŞLARI GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 19-

Şubeler kuruluş ve faaliyetlerinde, dernek amacını gerçekleştirmek için merkezin faaliyetlerinin aynını yapar.

Dernekler yasası ve dernek tüzüğüne göre gerekli koşulları taşıyan

en az (7) yedi kişi şube açmak için merkez yönetim kuruluna başvururlar, verilen yetki ile şubeyi kurarlar.

Kurucu üyeler, genel hükümler dernekler yasası, tüzük, dernek

genel kurul kararları, merkez genel duyuru ve direktiflerine göre yönetim

kurulu seçilene kadar, bu kurulun görev ve yetkilerine sahiptir.

Çalışmaları yukarıdaki hükümlerine uygun olmayan ya da yeterli

görülmeyen şube yönetim kurullarına, dernek meclisince şubeyi en geç bir ay içinde genel kurula götürmek üzere talimat verilir.

ŞUBE ORGANLARI:

Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu.

Şube Genel Kurulu:

MADDE 20-

Şube Genel Kurulu 8217;nun kuruluşu ve yetkileri şunlardır.

Şube Genel Kurulu, şubenin üyelerinden oluşur.

Şube Genel Kurulu iki yılda bir olağan olarak Dernek Genel Kurulu’ndan en az 30 gün önce toplanır.

Şube Genel Kurulu, genel hükümlerde, dernekler yasasında ve tüzükte şubeler

için belirtilen tüm yetkilere sahiptir. Şubenin gelir ve giderlerini, çalışmalarını

inceler, sorumlu organları aklar ya da mahkemeye sevklerine karar verir.
Şube organları Şube Genel Kurulu’nca seçilir.
Şube Genel Kurulu, şube yönetim kurulu kararı ile üyelerin 1/5’inin

yazılı başvurması üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Şube Yönetim Kurulu:

MADDE 21- …………….

Şube Yönetim Kurulu’nun kuruluşu ve yetkileri şunlardır.

Yönetim Kurulu asil ve yedek üye olarak seçilir. İlk toplantıda, görev bölüşümü

yapılarak, Şube Başkanı, Şube Sekreteri ve Şube Saymanını seçer.

Şube Yönetim Kurulu, bu tüzüğün 20. maddesinde belirtilen yetkilere sahiptir.

Bölgesinde derneği temsil eder. Merkez tarafından verilecek görevleri yapar. Şube büro ve komisyonlarını oluşturur.

Şube Denetleme Kurulu:

MADDE 22-

Şube genel Kurulu, denetleme işlemini yürütmek üzere bir asil ve

bir yedek denetçi seçer. Üye sayısı 30’u aşan şubelerde 5 asil ve 3

yedek üyeden oluşan bir kurul seçilir. Denetim Kurulu 19.maddede belirtilen görev ve yetkilere sahiptir.

-6-

DERNEĞİN GELİRLERİ:

MADDE 23- Derneğin gelirleri şunlarıdır.

Giriş aidatı,

Üye aidatı,

Dernekçe yapılanyayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser,

spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

Bağış yardımları,

Rozet satışları gelirleri,

Türlü gelirler,

Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlardan ibarettir.

Gelirler, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.

Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun ilişkin

hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında

kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu alındı belgelerinin

biçimi, bastırılması, derneklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi ve

alınacak ücret, içişleri ve Maliye Bakanlıklarınca düzenlenen yönetmelikte belirlenir.

Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanların açık kimliği ve imzası bulunur.

Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı

belgesini sağlayamazsa, ilgili dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerinin

mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul edebilir.

Mahallin en büyük mülki amirliği, bu alındı belgelerini liste halinde bir tutanağa bağlayarak onaylar.

Maliye bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel

alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri dernek

yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER:

MADDE 24- Aşağıda yazılı defterler tutulur.

Üye kayıt defteri; derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.

Karar defteri; yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

Gelen ve giden evrak defterleri; gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu

deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları
dosyalarında saklanır.
Gelir ve gider defterleri; dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve

harcanan paralarında verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri; bütçe kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.

Demirbaş defter; derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

Alındı belgesi kayıt defteri; Maliyeden alınan makbuzlar bu deftere işlenir.

Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

Genel Yönetim Kurulu ihtiyaç halinde genel başkanlık mühürü ile mühürlenmiş

ve son sayfası icra kurulu üyelerince imzalanmış tali defterlerde tutulabilir.

DERNEĞİN FESHİ:

MADDE 25- Dernek; gerek görülmesi halinde dernek genel kurulunun kararı ile fesh edilebilir.

Genel Kurulun fesh kararı verilebilmesi için dernek üyelerinin üçte ikisinin

toplantıda hazır bulunması ve toplantıya katılanların üçte ikisinin çoğunluğu ile

kara vermesi şarttır. Birinci toplantıda bu çoğunluk sağlanmazsa, 2908 sayılı

Kanunun 2 nci maddesine göre yeniden yapılacak toplantı için çağrı yapılır.

Bu toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin fesih kararı vermesi durumunda dernek fesh edilir.

Derneğin feshi halinde derneğin mal varlığı GÖKÇAM KÖYÜ tüzel kişiliğine devrolunur.

LEVENT VURAL TARAFINDAN HAZIRLANIP SİTEMİZE EKLENMİŞTİR
 
  css tasarim merkezi  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
copyright © 2009 Tasarım Radyo Gökçam Web Tasarım Yapılır...İrtibat :radyogokcam@hotmail.com